Welkom

Welkom op de websitepagina’s van het College van de hoven en rechtbanken.

We situeren hier kort het College van de hoven en rechtbanken in de rechterlijke macht en ten opzichte van de wetgevende en de uitvoerende macht.

College van de hoven en rechtbanken

De staatsmacht is verdeeld over drie machten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De drie machten zijn onafhankelijk van elkaar, maar moeten ook samenwerken.

De hoven en rechtbanken maken deel uit van de rechterlijke macht. In het kader van een democratische rechtsstaat en binnen de door de wetgever bepaalde bevoegdheden dragen de hoven en rechtbanken bij tot het oplossen of voorkomen van geschillen. Daartoe nemen ze beslissingen op een onafhankelijke, onpartijdige en professionele manier, met respect voor de rechtsregels en waarbij de beschikbare middelen zo worden ingezet dat de best mogelijke kwaliteit wordt bereikt.

Het College helpt de hoven en rechtbanken bij het verwezenlijken van hun kerntaak:

 • door op een transparante, professionele en onderbouwde wijze te ijveren voor de nodige middelen en voor de optimale inzet van die middelen;
 • door ten aanzien van externe actoren op te treden als een spreekbuis van het management van de hoven en rechtbanken;
 • door het management van de hoven en rechtbanken te ondersteunen door
  • verbeteringsinitiatieven te ondernemen, te communiceren of te faciliteren,
  • aanbevelingen en richtlijnen te verschaffen,
  • te ijveren voor de best mogelijke middelenverdeling.

Organisatie

Klik hier om het organogram van het College van de hoven en rechtbanken te downloaden.

 • STAT: De afdeling Statistieken ondersteunt het College en de lokale directiecomités van de hoven en rechtbanken bij de ontwikkeling en publicatie van de statistieken van de zetel.
 • HRM: De afdeling Human Resources Management ondersteunt het College en de lokale directiecomités van de hoven en rechtbanken en streeft naar een efficiënt, effectief en mensgericht HR-beleid.
 • BPM: De afdeling Business Proces Management ondersteunt het College en de lokale directiecomités van de hoven en rechtbanken en streeft naar efficiënte werkprocessen.
 • ICT: De afdeling Informatie- en communicatietechnologie ondersteunt het College en de lokale directiecomités van de hoven en rechtbanken en streeft naar een informatisering van de rechtsgang.
 • BBL: De afdeling Budget, Beheer en Logistiek ondersteunt het College en de lokale directiecomités van de hoven en rechtbanken en streeft naar een optimaal beheer van de middelen.
 • Secretariaat – communicatie: De afdeling Secretariaat – communicatie ondersteunt het College en de lokale directiecomités van de hoven en rechtbanken en streeft naar een goed kennis- en communicatiebeheer.
 • Interne audit en gerechtelijke hervorming: De afdeling Interne audit en gerechtelijke hervorming ondersteunt het College en de lokale directiecomités van de hoven en rechtbanken bij de organisatieontwikkeling. De bedoeling is te komen tot een algemeen kwaliteitsbeleid met op termijn een structuur van interne audit als sluitstuk.
 • De leiding van de steundienst is in handen van een uitvoerend comité. Het uitvoerend comité is momenteel samengesteld uit de voorzitter van het College en de directeur van de steundienst.

In 2014 werden de plusminus 300 bestaande hoven en rechtbanken (met uitzondering van de Brusselse vredegerechten) gegroepeerd (de lokale vestigingsplaatsen blijven alsnog bestaan) tot 49 gerechtelijke entiteiten. De leiding van zo een gerechtelijke entiteit is in handen gelegd van een directiecomité. Een directiecomité wordt voorgezeten door de magistraat-korpschef.

Het College van de hoven en rechtbanken is samengesteld uit 10 magistraat-korpschefs die samen alle directiecomités van de hoven en rechtbanken in België vertegenwoordigen.

Het College van de hoven en rechtbanken wordt bijgestaan door een steundienst. De bevoegdheden van het College weerspiegelen zich in de verschillende afdelingen waaruit de steundienst bestaat:

Statistiek

Statistiek

De steundienst staat in voor de methodologisch onderbouwde ontwikkeling en publicatie van de activiteitstatistieken van de zetel. Deze statistieken hebben betrekking op het aantal nieuwe zaken, hangende zaken en afgesloten zaken per burgerlijk jaar. Ook de aard van de zaken en de manier waarop dossiers worden afgesloten maken deel uit van de ontwikkelde statistieken.

Deze statistieken zijn de noodzakelijke schakel om middelen geobjectiveerd, transparant en evenredig over de hoven en rechtbanken te verdelen. De doelstelling is te komen tot een monitoringsysteem van kwalitatieve, betrouwbare en actuele beheersinformatie, die via gebruiksvriendelijke dashboards beschikbaar is voor de nationale en lokale beheersverantwoordelijken.

Richtlijnen

Historiek

Informele overlegvergaderingen binnen de rechterlijke organisatie zijn van alle tijden. Op nationaal niveau waren de korpschefs van het openbaar ministerie en de zetel gedurende vele jaren verenigd in de Vaste vergadering van de korpschefs.

2008 Op 4 juni 2008 werd een protocolakkoord afgesloten tussen de toenmalige minister van Justitie en vertegenwoordigers van de zetel. Dit protocol werd de start voor de oprichting van een specifieke vereniging, die de korpschefs van de zetel vertegenwoordigde, de Vaste vergadering van de korpschefs van de zetel.

In datzelfde protocolakkoord werd het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting (VBSW) opgericht. Dat Vast Bureau had onder meer de opdracht om in te staan voor het aanmaken van statistieken over de werking van de hoven en rechtbanken en een instrument te ontwikkelen voor het meten van de werklast van de hoven en rechtbanken. Dit VBSW werd later geïntegreerd in de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken.

2011 De samenstelling van de Vaste vergadering van de korpschefs van de zetel werd  aangepast om de  rechtbanken op het niveau van eerste aanleg een meer evenredige vertegenwoordiging te geven. Vanaf 2011 bestond de vergadering uit één vertegenwoordiger van de korpschefs per type hof of rechtbank per taalrol (NL/FR). Het Hof van Cassatie heeft op een later tijdstip gekozen voor een ‘stand alone’-positie voor het beheer van het eigen hof. De vergadering bestond sindsdien uit 12 leden. Na deze gedaantewissel werd ook de benaming gewijzigd in het ‘voorlopig College van de hoven en rechtbanken’.
2014 Sinds 1 april 2014 heeft het College van de hoven en rechtbanken een wettelijke basis (artikel 181 van het Gerechtelijk Wetboek). Het College is samengesteld uit 10 leden die verkozen worden door hun collega’s, korpschefs, voor een mandaat van vijf jaar. Een steundienst staat het College bij.

Op 17 november 2014 was de oprichting van het College van de hoven en rechtbanken een feit.

Publicaties

Digitalisering - JUSTNEW

Klik hier voor meer info

Blauwdruk 2.0. van het college van de hoven en rechtbanken 2020-2024

Klik hier (voorlopige pdf-versie)

Bijzonder onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie naar het dossier van de heer Steve Bakelmans, gedachtewisseling.

Videolink: http://www.dekamer.be/kvvcr/media5/index.html?language=nl&sid=55U0296 - voorzitter college hoven en rechtbanken: F. Bayard aan het woord : 01.15 uur.

Blauwdruk voor een verzelfstandigd beheer van de hoven en rechtbanken en het openbaar ministerie

Klik hier

Activiteitenverslag College van de hoven en rechtbanken 2014 - 2017

klik hier

Verzelfstandigd beheer van hoven en rechtbanken.

Gedeelte uit toespraak van de Eerste Voorzitter A. Boyen van het Hof van Beroep te Gent, tevens voorzitter van het College van hoven en rechtbanken, over dit onderwerp.

Contact

College van de hoven en rechtbanken

Themisgebouw, 9e verdieping
Waterloolaan 70 – 1000 Brussel 
tel.: +32 (0)2 557 46 50
e-mail: CCT-CHR@just.fgov.be